Poëzieposter: Do dochst it goed

Elk dy’t dizze poster sjocht, kriget in glimke op it gesicht. Hingje ‘m thús op of yn de klasse. En hie ik al sein datst der hjoed leuk út sjochst? 😉

Ik soe it in ear fine ast dizze Fryske poëzyposter keapest, útprintest en ophingest. Klik op de blauwe knop hjirûnder om de poster te bestellen. Do krigest dan in pdf yn dyn mailbox, dan kinst de poster sels útprintsje.