Poëzieposter: Bûtenboartsje

Bûtenboartsje wurdt hieltyd minder dien. In protte bern moatte even in triuwke yn ‘e rêch krije om nei bûten ta. Mar at se dan ienkear bûten binne, stoepkryt, sânbult, beamkeklimme… Hearlik!

Sprekt dit gedicht dy oan? Do kinst it gedicht foar 0,99 sint hjirûnder fia de blauwe knop dellade en útprintsje op A4 formaat. Dan krijst in pdf yn dyn mail en kinst it gedichts els útprintsje. Ik soe it wier in ear fine! Alfêst tige tank! En lit my foaral witte wêr ast it gedicht ophingje silst.

Oar formaat ‘Bûtenboartsje’

Wolst it gedicht leaver as .jpg om ôf te drukken as foto by bygelyks de Hema , IXXI of CanvasWinkel.nl? Of wolst it miskien leaver op in oar formaat? Stjoer my dan even in berjochtsje. Alles is mooglik.

Tip!

In deze wissellijst voor kindertekeningen, kun je ook de gedichten doen. Deze lijst kun je gemakkelijk openklappen en zo de inhoud wisselen. De lijst is voor A4 papier.

Poëzieposter: Leafste leave

It gedicht ‘Leafste leave’ skreau ik doe’t myn âldste broer trouwen gong. Dizze poster is dan fuort ek in moai kadootsje foar in houlik. ‘Leafste leave‘ waard letter ek it titel fan in dichtbondel, dy’t no spitigernôch al útferkocht is.

Troch op ûndersteande blauwe knop te klikken krigest dizze Fryske poëzyposter foar mar 0,99 sinten yn dyn mailbox. Do kinst dit gedicht dan sels útprintsje op A4 papier om yn bygelyks in moai listke te dwaan.

Oar formaat ‘Leafste leave’

Wolst it gedicht leaver as .jpg om ôf te drukken as foto by bygelyks de Hema , IXXI of CanvasWinkel.nl? Of wolst it miskien leaver op in oar formaat? Stjoer my dan even in berjochtsje. Alles is mooglik.

Tip!

In deze wissellijst voor kindertekeningen, kun je ook de gedichten doen. Deze lijst kun je gemakkelijk openklappen en zo de inhoud wisselen. De lijst is voor A4 papier.

Gedicht: grutsk

It libben is net altyd maklik, foar lytse bern dy’t it krekt wat dreger ha troch omstannichheden, al hielendal net. Dêrom spesjaal foar alle bern, dit gedicht.

Sprekt dit gedicht dy oan? Do kinst it gedicht foar 0,99 sint hjirûnder fia de blauwe knop dellade en útprintsje op A4 formaat. Dan krijst in pdf yn dyn mail en kinst it gedicht sels útprintsje. Ik soe it wier in ear fine! Alfêst tige tank!

Oar formaat ‘Grutsk’

Wolst it gedicht leaver as .jpg om ôf te drukken as foto by bygelyks de Hema , IXXI of CanvasWinkel.nl? Of wolst it miskien leaver op in oar formaat? Stjoer my dan even in berjochtsje. Alles is mooglik.

Tip!

In deze wissellijst voor kindertekeningen, kun je ook de gedichten doen. Deze lijst kun je gemakkelijk openklappen en zo de inhoud wisselen. De lijst is voor A4 papier.