Poëzieposter: Bûtenboartsje

Bûtenboartsje wurdt hieltyd minder dien. In protte bern moatte even in triuwke yn ‘e rêch krije om nei bûten ta. Mar at se dan ienkear bûten binne, stoepkryt, sânbult, beamkeklimme… Hearlik!

Sprekt dit gedicht dy oan? Do kinst it gedicht foar 0,99 sint hjirûnder fia de blauwe knop dellade en útprintsje op A4 formaat. Dan krijst in pdf yn dyn mail en kinst it gedichts els útprintsje. Ik soe it wier in ear fine! Alfêst tige tank! En lit my foaral witte wêr ast it gedicht ophingje silst.

Oar formaat ‘Bûtenboartsje’

Wolst it gedicht leaver as .jpg om ôf te drukken as foto by bygelyks de Hema , IXXI of CanvasWinkel.nl? Of wolst it miskien leaver op in oar formaat? Stjoer my dan even in berjochtsje. Alles is mooglik.

Tip!

In deze wissellijst voor kindertekeningen, kun je ook de gedichten doen. Deze lijst kun je gemakkelijk openklappen en zo de inhoud wisselen. De lijst is voor A4 papier.